VI. ROČNÍK ZEMPLÍNSKEJ FLORBALOVEJ LIGY O POHÁR PRIMÁTORA MESTA MICHALOVCE

Organizátor: Mestský úrad Michalovce, Florbalový klub Michalovce

Výkonný výbor: Mgr.Gerhard Puchír, tel: 0903604195, puchir@fbkmichalovce.sk

Mgr.Lívia Kalaninová , Michal Kostovčík, Tomáš Matina,

Realizácia: Október 2016- máj 2017

Miesto: MŠH  hala Michalovce

Kategória: Muži a ženy bez určenia veku

Počet kôl:   určí sa /podľa počtu prihlásených družstiev/

Počet družstiev: V sezóne 2016/17 sa  florbalovej ligy zúčastní  ….. družstiev. Zemplínskej  ligy sa môžu zúčastniť iba tie mužstvá, ktoré sa zaregistrujú na súpiske ligy a registrácia im bude potvrdená.

Základná časť: 3×10 minút hrubého času. Čas sa zastavuje iba pri vstrelenom góle , pri vylúčení, nájazde a podľa rozhodnutia rozhodcu.

Finálové zápasy: teda o 1-2  a 3-4 miesto 3×15 času.

Prestávka: medzi tretinami je 2 minúty, medzi zápasmi 5 minút.

Čakacia doba:Ak sa mužstvo nedostaví na hraciu plochu do 5 minút od plánovaného začiatku, zápas bude kontumovaný (5:0) v prospech dostaveného mužstva.

Počet hráčov: Počet  hráčov na ihrisku je 4+1. Minimálny počet na súpiske je 7+1hráčov.

Hracia plocha : 16x32m

Výstroj: Družstvo je povinné mať dresy dohodnutej farby. Inak na výstroj platia platné pravidlá florbalu.

Hráči musia mať certifikované hokejky a brankár musí mať certifikovanú masku. Výstroj je možné zapožičať.

Pravidlá a predpis: Hrá sa podľa pravidiel florbalu a týchto propozícii.

Budú použité schválené mantinely

Okrem podmienok zmenených v týchto propozíciách sa uplatňujú platné pravidlá florbalu.

Hodnotenie. Víťazstvo 2 body, remíza 1 bod a prehra 0 bodov.

V prípade rovnosti bodov o poradí rozhoduje:

  1. a) body zo vzájomných zápasov,
  2. b) skóre zo vzájomných zápasov,
  3. c) celkové skóre – kedy prvý je vyšší počet strelených gólov, žreb.

Ceny: Všetky zúčastnené družstvá dostanú diplom, prvé tri družstvá pohár a vecné ceny.

 

Prihláška: Prihlášku zaslať na adresu :puchir@fbkmichalovce.sk do 28.10.2016

Prihláška obsahuje vyplnenú súpisku / menný zoznam hráčov/ a úhradu štartovného  15,- € za každého hráča v mužstve do 28.10.2016 odovzdaním osobne proti potvrdeniu výboru ligy.

Prihláška mužstva: je  súpiska potvrdená  vedúcim mužstva odovzdaná do 28.10.2016 + poplatok za každého hráča na súpiske

Na súpiske je riadne označenie brankára, kapitána mužstva a členov realizačného tímu mužstva ,ktorý môžu  byť  v priestore hráčskej lavičky.

Prestup: Prestup hráča z mužstva do mužstva je možný iba na základe schválenej prestupovej listiny.

Prestup musí byť nahlásený na email ligy včas, najneskôr deň pred zápasom, inak je neplatný.

Prestupovú listinu a novú súpisku mužstva (s novým dátumom a podpismi) musí mužstvo odovzdať príslušným rozhodcom pred začatím zápasu. Inak je nová súpiska neplatná.

Administratívny poplatok za prestup je 5,- €.

Ak zapísaného hráča mužstvo nepustí, hráč sa môže odhlásiť z ligy, čím sa stane voľným hráčom. Ako voľný hráč sa môže znova prihlásiť do ligy na súpiske mužstva, ale za poplatok 15,- €.

. V prípade, že hráč hral,alebo  prestúpli do mužstva, ktoré nepostúpi zo skupiny / do play off/ , nemôže už nastúpiť za iný tím, ktorý sa vyraďovacích zápasov zúčastní. Porušenie tohto pravidla môže byť potrestané  kontumáciou zápasu, prípadne vylúčením z ligy.

Každý hráč, ktorý v lige (nie v jednom mužstve) neodohrá 5 zápasov, nemôže nastúpiť do vyraďovacích bojov.

Všetky súpisky budú kontrolované výborom ligy a porušenie tohto pravidla môže byť potrestané kontumáciou zápasu, prípadne vylúčením z ligy.

Každé mužstvo si môže zabezpečiť  jedného licencovaného  rozhodcu, ktorý sa bude podieľať na rozhodovaní v lige, dôvodom je potreba predchádzania neopodstatnených protestov.

Každé mužstvo má dohodnuté farby dresov, zmenu farby je potrebné konzultovať na výkonnom výbore.

Vedúci a kapitán mužstva sú zodpovední za použitie schválených pomôcok a vybavenia mužstva pre florbal.

Bezpečnosť: Za zdravotný stav a bezpečnosť účastníkov zodpovedá kapitán a vedúci mužstva.

Každý účastník je povinný mať so sebou občiansky preukaz a kartičku poistenca.

Poistenie: Účastníci jednotlivých družstiev štartujú na vlastnú zodpovednosť. 

Trest: Pre tresty sa plne využívajú platné pravidlá.

Hráč, ktorý fyzicky napadne spoluhráča, protihráča, rozhodcu, usporiadateľa, alebo diváka bude potrestaný vylúčením z celej ligy!

Pri nejakej komplikácii alebo závažnejšom probléme sa zvolá komisia rozhodcov a problém sa bude riešiť spoločne.

Pokiaľ je hráč vylúčený do konca zápasu alebo za vážnejší čin (ČK1, ČK2, ČK3), mužstvo ktorého je členom, platí pokutu 5,-€ výkonnému výboru. V prípade druhého vylúčenia do konca zápasu alebo za vážnejší čin (ČK1, ČK2, ČK3), mužstvo ktorého je členom, platí pokutu 10,-€ výkonnému výboru (takto sa pokuta zvyšuje) Pokiaľ pokuta nebudepreukázateľne uhradená, mužstvo nemôže nastúpiť do zápasu v lige.

Mužstvo môže byť potrestané komisiou rozhodcov výkonným výborom i za vulgárne sa vyjadrovanie členov svojho mužstva nielen počas zápasu, ale i po jeho skončení.

Protest: Mužstvo podáva protest 24 hodín po skončení zápasu a to písomne na adresu MFL.

Protest musí byť konkrétny a musí ho podpísať kapitán a vedúci mužstva.

Hlavný rozhodca: Mgr.G.Puchír

Rozhodcovia: Musia byť na športovisku minimálne 10 minút pred začiatkom zápasu.

Na každý zápas bude pridelený minimálne jeden rozhodca, ktorí tento zápas bude rozhodovať.

Zapisovateľ a časomerač prvého zápasu hracieho dňa sú zodpovední za inštaláciu stoličiek a rozhodcovských stolíkov, ako i za ovládania tabule z rozhodcovského stolíka a jeho napojenie na elektrinu.

Vylosovanie: Nakoľko sa hrá na ……. kolá, kžţdý s každým, v …. zápasoch bude mužstvo domáce a v …… hosťujúce. Vylosovanie sa uskutoční na spoločnej schôdzi všetkých tímov .

Zmena termínu: Mužstvo je povinné sa dostaviť na zápas v stanovenom termíne, čakacia doba je 5 minút.

Pokiaľ mužstvo nastúpi na hraciu plochu v minimálnom počte pre začatie zápasu stanovenom platnými pravidlami florbalu, nemôže mužstvo požiadať o čakaciu lehotu.

Každé mužstvo môže požiadať iba o dve zmeny termínu počas celej sezóny. Zmena termínu je možná len vtedy, ak s ňou budú súhlasiť všetky  mužstvá zo zápasov, ktoré si vymieňajú termín. Čas zápasu je nemenný a nedá sa spätne vykompenzovať.

 

Príprava a upratanie ihriska:

Za prípravu ihriska a priľahlých priestorov zodpovedajú organizátori toho ktorého hracieho dňa.

Za prípravu rozhodcovského stolíka zodpovedá zapisovateľ a časomerač, ktorí ho budú v prvom zápase hracieho dňa obsluhovať.

Za čistotu ihriska a všetkých priľahlých priestorov ( hracia plocha, chodby, šatne, WC, sprchy, priestor och hlavného vchodu k bránke) zodpovedajú mužstvá  zápasov toho ktorého hracieho dňa.

Za upratanie rozhodcovského stolíka zodpovedá zapisovateľ a časomerač, ktorí ho budú v poslednom zápase hracieho dňa obsluhovať. 

Poriadok: Za poriadok používaných priestorov počas realizácie dňa zodpovedajú tie mužstvá, ktoré priestor používajú.

Po skončení každého zápasu je mužstvo povinné upratať priestor vlastnej striedačky, odniesť všetky veci ktoré tam nepatria.

Fajčenie a požívanie akéhokoľvek alkoholu je v celom priestore športovej haly zakázané.

Za spôsobené škody v používaných priestorov zodpovedajú tie mužstvá, ktoré daný priestor v tú chvíľu využívajú. 

Bezpečnosť odložených vecí a cenností :

Za bezpečnosť odložených vecí a cenností zodpovedá samo mužstvo.

Usporiadateľ odporúča, aby si mužstvo dalo svoje cennosti do jedného batohu – tašky a tú mal jeden člen mužstva na starosti.